Canllawiau Presenoldeb

Mae Ysgol Glan Clwyd yn annog presenoldeb uchel y disgyblion er mwyn galluogi pob plentyn i gyrraedd eu llawn botensial. Credwn fod sicrhau presenoldeb uchel yn yr ysgol yn rhoi’r dechrau gorau i fywyd pobl ifanc. Mae cydberthynas amlwg rhwng presenoldeb a’r safonau mae disgyblion yn eu cyrraedd. Yn aml mae absenoldeb plentyn yn golygu bod safon y gwaith a’u gobeithion i’r dyfodol yn dioddef. Mae presenoldeb da yn yr ysgol yn dangos i gyflogwyr y dyfodol eu bod yn ddibynadwy, yn fwy tebygol o gyflawni’n dda a chwarae rhan gadarnhaol yn eu cymuned.

Eich cyfrifoldebau fel rhiant

Mae gan rieni a gwarchodwyr ddyletswydd i sicrhau bod gan eu plentyn fynediad addas i addysg naill ai trwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd neu fel arall. Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol wrth sicrhau bod plant yn cyflawni mewn addysg. Mae cefnogaeth ac arweiniad bob amser ar gael er mwyn gwireddu’r canlyniad hwn.

Mae Ysgol Glan Clwyd wedi mabwysiadu Polisi ac Ymarfer Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Hyrwyddo Presenoldeb Rheolaidd sydd ar gael i’w ddarllen yma.