Cwricwlwm

Ein prif flaenoriaeth yn Ysgol Glan Clwyd yw sicrhau’r profiadau a’r deilliannau gorau posib ar gyfer pob disgybl. Ein nod yw creu dysgwyr chwilfrydig, brwdfrydig a blaengar sydd â’r gallu i ymdopi â sialensau’r byd o’u cwmpas fel dysgwyr gydol oes effeithiol. Trwy gynnig profiadau amrywiol a chyfoethog bydd disgyblion yn esblygu i fod yn ddysgwyr gwydn, dyfeisgar, cytbwys a myfyrgar.

Blwyddyn 7 ac 8

Drwy ddilyn y ddolen uchod fe gewch arweiniad pellach i gwricwlwm Bl.7 ac 8. 

Blwyddyn 9

Er mwyn cyfoethogi profiadau Blwyddyn 9  rydym am gynnig cyfle iddynt ddechrau astudio Cwrs Bagloriaeth Cymru yn ystod Blwyddyn 9 gan ganolbwyntio ar Her Gymunedol. Bydd hyn yn arwain at ennill cymhwyster ar ddiwedd Blwyddyn 11.

CA4

Bydd disgyblion blwyddyn 10 yn astudio pynciau craidd sef 

  • Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Saesneg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth Ddwyradd
  • Bagloriaeth Cymru

Yn ogystal mae 3 pwnc dewisol 

Blwyddyn 12-13

Mae sicrhau’r addysg orau drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer ein myfyrwyr chweched dosbarth yn allweddol i ni fel ysgol.  Mae amrediad eang o gyrsiau posib gweler y Prosebectws  ôl-16 sydd ar y wefan hon.