Cwricwlwm

Ein prif flaenoriaeth yn Ysgol Glan Clwyd yw sicrhau’r profiadau a’r deilliannau gorau posib ar gyfer pob disgybl. Ein nod yw creu dysgwyr chwilfrydig, brwdfrydig a blaengar sydd â’r gallu i ymdopi â sialensau’r byd o’u cwmpas fel dysgwyr gydol oes effeithiol. Trwy gynnig profiadau amrywiol a chyfoethog bydd disgyblion yn esblygu i fod yn ddysgwyr gwydn, dyfeisgar, cytbwys a myfyrgar. 

Yn naturiol, rydym yn paratoi ar hyn o bryd ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru. Cyfnod cyffrous tu hwnt sydd yn caniatau i ni weithio yn agos gyda’n clwstwr o ysgolion cynradd er mwyn sicrhau fod y profiadau yn gyd-lynus ac yn adeiladu ar gynnydd pob plentyn. 

Blwyddyn 7

Wrth i Flwyddyn 7 ddechrau yn Ysgol Glan Clwyd mi fyddan nhw yn cael profiadau dysgu cyffrous a dysfeisgar fydd yn datblygu eu chwilfrydedd tuag at eu dysgu gan adeiladu ar y profiadau a gafwyd yn eu hysgolion cynradd. Dylunir y profiadau a’r deilliannau hyn er mwyn eu paratoi ar gyfer astudio’n effeithiol  ym Mlwyddyn 10 ac 11 a pharhau i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Rhoddir sylw mawr i’r medrau holl bwysig Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol ynghyd a’r sgiliau ehangach sef Meddwl yn Feirniadol, Creadigrwydd ac Arloesedd, Datrys Problemau, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Rhoddir cyfleoedd i ddatblygu gwydnwch, dyfeisgarwch, sgiliau cydweithio a myfyrgarwch er mwyn gwella gallu disgyblion i fod yn ddysgwyr hyderus a medrus.

PwncOriau dros bythefnos
Cymraeg7
Saesneg7
ITM3
Mathemateg7
Gwyddoniaeth5
Technoleg2
Dyniaethau4
Addysg Gorfforol3
Moeseg1
Cerdd2
Celf2
Drama2
Digi-fi1
Blaguro4

Cyhoeddir Rhaglenni Dysgu ar gyfer y Meysydd Dysgu yma. Byddant yn cyfeirio at ba waith fydd yn cael ei gyflawni a’i asesu, pa waith cartref a osodir ac os oes unrhyw brofion.

Blwyddyn 8

Rydym yn awyddus i gyfoethogi profiadau Blwyddyn 8  gan addasu’r cynllun cwricwlaidd ar eu cyfer er mwyn datblygu eu profiadau a deilliannau a’u datblygu yn ddysgwyr hyderus a medrus a fydd yn barod i gamu ymlaen ym Mlwyddyn 9 i lunio dewis doeth ar gyfer eu cyrsiau TGAU.

 

PwncOriau dros bythefnos
Cymraeg7
Saesneg7
ITM3
Mathemateg7
Gwyddoniaeth5
Technoleg4
Dyniaethau4
Addysg Gorfforol4
Moeseg2
Cerdd2
Celf2
Drama2
Digi-Fi1

Blwyddyn 9

Er mwyn cyfoethogi profiadau Blwyddyn 9  rydym am gynnig cyfle iddynt ddechrau astudio Cwrs Bagloriaeth Cymru yn ystod Blwyddyn 9 gan ganolbwyntio ar Her Gymunedol. Bydd hyn yn arwain at ennill cymhwyster ar ddiwedd Blwyddyn 11.

CA4

Bydd disgyblion blwyddyn 10 yn astudio pynciau craidd sef

  • Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Saesneg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth Ddwyradd
  • Bagloriaeth Cymru

Yn ogystal mae 3 pwnc dewisol

Blwyddyn 12-13

Mae sicrhau’r addysg orau drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer ein myfyrwyr chweched dosbarth yn allweddol i ni fel ysgol.  Mae amrediad eang o gyrsiau posib gweler y Prosebectws  ôl-16 sydd ar y wefan hon.