Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Pwrpas gwaith cartref ydy gwirio gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion a pharatoi ar gyfer dysgu yn y dosbarth. Defnyddir gwaith cartref i gefnogi a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion gan ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol.

Ar gyfartaledd bydd disgyblion CA3 yn derbyn un gwaith cartref yr wythnos yn y pynciau craidd ac un pob 3 gwers yn y pynciau eraill. Yn CA4 bydd gwaith cartref ar gyfartaledd unwaith yr wythnos ymhob pwnc (Mae rhai adegau o’r flwyddyn ble bydd disgwyl i ddisgyblion weithio’n annibynnol gan adolygu a pharatoi ar gyfer asesiadau mewnol ac allanol).

Dangos dy Dasg (Show my Homework)

Ers mis Medi mae’r ysgol wedi mabwysiadu’r pecyn Dangos dy Dasg (Show my Homework) er mwyn tracio gwaith cartref disgyblion, a hefyd i rieni/gwarchodwr i weld y tasgau. Mae’r system yn rhwydd i’w ddefnyddio ac mae’n eich galluogi i weld y tasgau, a hefyd pa dasgau sydd heb ei gyflwyno gan eich mab/merch.

Mae modd gosod negeseuon i ddod ar eich dyfais symudol pan mae gwaith wedi ei osod neu heb ei gwblhau!

Am fwy o arweiniad gweler y fidio isod:

 

 

Os oes gennych gwestiynau am y gwaith cartref a osodir, marciau, cyflwyno gwaith yn brydlon ac ati – gofynnir ichi gysylltu â’r ysgol i drefnu sgwrs hefo Arweinydd Cynnydd eich plentyn. Os oes gennych anawsterau yn arwyddo ymlaen ar y system mae angen i’ch plentyn weld Mr Hedd Williams, Technegydd TGCh yn yr ysgol neu i chi cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol trwy schoolcomms@ysgolglanclwyd.co.uk