Lles Meddygol

Mae’n ofyniad statudol i ysgolion reoli anghenion gofal iechyd disgyblion a chefnogi disgyblion a’u hanghenion gofal iechyd a sicrhau nad yw’n tarfu ar eu haddysg.  Datblygwyd polisi gan Wasanaeth Addysg a Phlant Sir Ddinbych ynghŷd â ysgolion a rhieni sydd wedi eu mabwysiadu gan Gorff llywodraethol yr ysgol.

Mae’r Polisi a’r Canllawiau yn dilyn Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru:

Gellir darllen y polisi yma

Gwybodaeth Bellach

Mewn achos sydd angen defnyddio meddyginiaeth yn annisgwyl yn ystod y diwrnod ysgol. Mewn achos o’r fath, cyhyd â bod caniatad ysgrifenedig wedi’i roi mae’n bosib defnyddio’r feddyginiaeth e.e. caniatad drwy e-bost ac mae rhaid i atodiad 2 o’r polisi uchod ei gwblhau a’i ddychwelyd i’r ysgol cyn gynted â phosib.