Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol, staff a myfyrwyr. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei dyletswyddau statudol.

Prif rôl Llywodraethu yw goruchwylio llwyddiant yr ysgol, wrth gytuno ar flaenoriaethau a monitro cynnydd er mwyn cyflawni llwyddiant. Mae derbyn cyfrifoldeb fel llywodraethwr Ysgol Glan Clwyd yn gofyn am ddarparu cefnogaeth adeiladol a her i arweinwyr a rheolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac mae llywodraethwyr o’r tu allan hefyd yn ymweld â’r ysgol, gan gysylltu â gwahanol adrannau a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau. Rydym ni fel Llywodraethwyr bob amser yn awyddus i glywed barn aelodau o’n cymuned gan gynnwys rhieni a myfyrwyr.

Gwelir isod restr o’n llywodraethwyr, ar hyn o bryd mae seddi gwag ar ein Corff Llywodraethol, os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda’n tîm llywodraethol cysylltwch gydag ein Clerc ar y manylion cyswllt

 

EnwYn cynrychioli
Mrs Gwenan Prysor (Cadeirydd)Cymunedol
Mr Iwan EvansAwdurdod Lleol
Mr Gwyn TudurPennaeth
Mrs Heledd JonesRhieni
Mrs Kathryn JonesRhieni
Mr Tudor Mars-JonesRhieni
Mrs Kathryn A JonesRhieni
Mr Peter RobertsRhieni
Mrs Delwen PotterRhieni
Mr D I RobertsCymunedol
Mr Dewi OwensCymunedol
Mr John RobertsCymunedol
GwagCymunedol
Mrs Gwawr CordinerAwdurdod Lleol
Ms Eleri LlwydAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
Mrs Lara RobertsStaff (Addysgu)
Mr David L WilliamsStaff (Addysgu)
Mrs Annwen RobertsStaff (Cefnogaeth)
Prif Ddisgyblion
Prif Ddisgyblion

Gweler isod ddyddiadau cyfarfodydd Llywodraethwyr ar gyfer 2019-2020

Cyfarfodydd Llawn

24/09/19             

25/02/20

07/07/20

Cyfarfodydd yr Is-Bwyllgorau

03/12/19

24/03/20

09/06/20

I gysylltu a’r Llywodraethwyr, anfonwch e bost i sylw’r Clerc i ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk