Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol, staff a myfyrwyr. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei dyletswyddau statudol.

Prif rôl Llywodraethu yw goruchwylio llwyddiant yr ysgol, wrth gytuno ar flaenoriaethau a monitro cynnydd er mwyn cyflawni llwyddiant. Mae derbyn cyfrifoldeb fel llywodraethwr Ysgol Glan Clwyd yn gofyn am ddarparu cefnogaeth adeiladol a her i arweinwyr a rheolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac mae llywodraethwyr o’r tu allan hefyd yn ymweld â’r ysgol, gan gysylltu â gwahanol adrannau a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau. Rydym ni fel Llywodraethwyr bob amser yn awyddus i glywed barn aelodau o’n cymuned gan gynnwys rhieni a myfyrwyr.

Gwelir isod restr o’n llywodraethwyr, ar hyn o bryd mae seddi gwag ar ein Corff Llywodraethol, os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda’n tîm llywodraethol cysylltwch gydag ein Clerc ar y manylion cyswllt.

 

EnwYn cynrychioli
Dr Kathryn Jones (Cadeirydd)Rhieni
Ms Vicky Allen (Is-Gadeirydd)Cyngor Sir
Mr Gwyn TudurPennaeth
Mr Iwan EvansCyngor Sir
Mrs Gwawr CordinerCyngor Sir
Mrs Dona JonesCyngor Sir
Mr Iorwerth RobertsCymunedol
Mrs Gwenan PrysorCymunedol
Mr John RobertsCymunedol
Mrs Delwen HarperRhieni
Mr David LloydRhieni
Mrs Nicola Chan GizziRhieni
Mr Peter RobertsRhieni
Ms Jules PetersRhieni
Miss Sioned ChartersStaff
Miss Nia HughesStaff
Prif Ddisgyblion

Dyddiadau Cyfarfodydd Llywodraethwyr 2021 – 22

Pob cyfarfod i ddechrau am 5.30 p.m. oni nodir yn wahanol

12.10.21 – Pwyllgor Llawn

23.11.21 – Is Bwyllgor Safonau a Cwricwlwm

30.11.21 – Is Bwyllgor Materion Busnes

08.12.21 – Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m.

08.12.21 – Pwyllgor Llawn

15.02.22 – Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m.

15.02.22 – Pwyllgor Llawn

15.03.22 – Is Bwyllgor Safonau a Cwricwlwm

22.03.22 – Is Bwyllgor Materion Busnes

07.06.22 – Is Bwyllgor Safonau a Cwricwlwm

14.06.22 – Is Bwyllgor Materion Busnes

05.07.22 – Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m.

05.07.22 – Pwyllgor Llawn

I gysylltu a’r Llywodraethwyr, anfonwch e bost i sylw’r Clerc i ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk

Gweler ein Adroddiad Llywodraethwyr i Rieni for 2020-21