Rhaglenni Dysgu

Cyflwynwyd Rhaglenni Dysgu newydd ym Medi 2017. Mae’r Rhaglenni wedi eu dylunio er mwyn rhoi sylw i sgiliau dysgu’r disgyblion ynghyd a’u sgiliau trawsgwricwlaidd yng nghyd-destun y pynciau gwahanol. Maent yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu’r sgiliau sydd yn bwysig ar gyfer byd gwaith a dysgu gydol oes. Mae’r Rhaglenni Dysgu yn ymateb i ddiwygiadau’r Cwricwlwm yng Nghymru gan bwysleisio 4 diben addysg Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sef datblygu

  • dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Rhoddir pwyslais ar ddatblygu anianau a sgiliau Gwydnwch, Dyfeisgarwch, Cytbwysedd a Myfyrgarwch.