Trosglwyddo Blwyddyn 6

Mae trosglwyddo o’r ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous iawn yng ngyrfa pob plentyn, ond eto rydym yn ymwybodol fod pryderon yn bodoli hefyd. Fel arfer byddwn yn Ysgol Glan Clwyd yn cynnig rhaglen cefnogi gynhwysfawr er mwyn cynorthwyo disgyblion Blwyddyn 6 i drosglwyddo atom i Flwyddyn 7 – ond eleni, am resymau amlwg, yn anffodus mae’n rhaid i ni newid ein cynlluniau.

Credwn yn gryf felly fod cyfathrebu gyda chi yn fel rhieni a gofalwyr yn allweddol er mwyn sicrhau trosglwyddo esmwyth i’ch plentyn i fywyd teuluol Ysgol Glan Clwyd. Y nod felly yw eich diweddaru’n gyson ar y dudalen hon drwy rannu gwybodaeth gyda chi mewn sawl cyfrwng.

Efallai nad ydym ni am gwrdd wyneb yn wyneb yn y dyfodol agos ond mae cael eich croesawu atom ni yn y dull rhithiol hwn yn gam pwysig at sefydlu’r berthynas bwysig hon rhyngom.

Mae cyswllt cyson a manwl yn cael ei wneud ar hyn o bryd gyda’r ysgolion Cynradd i ateb anghenion pob disgybl yn addysgol a chymdeithasol gan gadw hapusrwydd eich plentyn yn ganolog yn ein trafodaethau. Mae tîm ymroddedig o staff Ysgol Glan Clwyd hefyd yn gweithio yn galed i sicrhau fod profiad eich plentyn o drosglwyddo i gymuned deuluol Ysgol Glan Clwyd yn brofiad cyffrous a chadarnhaol.

Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gyfnod, pan fo amodau yn caniatáu, i ni gael agor ein drysau i ddisgyblion newydd blwyddyn 7 a chael croesawu Blwyddyn 7 2020 yn llawn i fwynhau eu cyfnod cyffrous gyda theulu Ysgol Glan Clwyd.

Mae ein Mentoriaid Ifanc wedi bod yn brysur yn ysgrifennu negeseuon at y disgyblion Blwyddyn 6 i’w croesawu at Ysgol Glan Clwyd ac i leddfu unrhyw bryderon. Bydd y ddolen isod yn eich arwain at y negeseuon.

Cyn i’r ysgolion gau, roedd ein Mentoriaid Ifanc yn brysur yn recordio cyfweliadau gan aelodau o deulu Ysgol Glan Clwyd. Gobeithio y byddwch yn mwynhau ei wylio!

*cafodd y fideo ei recordio cyn y mesurau pellhau cymdeithasol

Gwibdaith Bl 6 o amgylch Ysgol Glan Clwyd