Cynllun Trochi

Nid yw’n rhy hwyr i fanteisio ar addysg ddwyieithog

Mae Ysgol Glan Clwyd yn cynnig cyfle i ddisgyblion sy’n siarad Saesneg ddysgu Cymraeg yn rhugl. Mae’r ysgol yn darparu disgyblion blwyddyn 6 brwdfrydig gyda chwrs rhagarweiniol dwys er mwyn datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg. Pe bai’r disgyblion yn dewis mynychu’r ysgol maent yn dilyn rhaglen arbennig gyflymedig ym mlwyddyn 7 ac 8 ac erbyn blwyddyn 9 byddant yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ochr yn ochr â’r disgyblion eraill.

Yn ystod eu hamser yn yr ysgol uwchradd, bydd y disgyblion yn derbyn eu haddysg gan amryw o athrawon pwnc sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol mewn addysg ddwyieithog ac sy’n sensitif i’w anghenion fel dysgwyr.

Beth os nad yw fy mhlentyn yn siarad gair o Gymraeg?  

Mae’r cwrs dwys ar ddiwedd blwyddyn 6 yn gyfle i ysgogi sgiliau iaith sylfaenol y disgyblion. Rydym yn adeiladu ar y sgiliau hyn o flwyddyn 7 ymlaen ymhob agwedd o fywyd yr ysgol.

Beth yw manteision y prosiect i fy mhlentyn?

Manteision tymor byr

  • Gwella rhuglder yn y Gymraeg.
  • Hyrwyddo’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.
  • Datblygu sgiliau meddwl.

Manteision tymor hir

  • Ystod ehangach o gyfleoedd yn y gweithle ar gyfer oedolion ifanc dwyieithog.

Sut fydd fy mhlentyn yn ymdopi gyda’r sefyllfa?

Mae gan yr ysgol brofiad helaeth mewn trochwyr sy’n derbyn mynediad hwyr i’r ysgol, rydym yn cadw golwg manwl ar ddatblygiad y disgyblion ynghyd â monitro cyson o berfformiad disgyblion. Mewn arolwg Estyn diweddar nodwyd bod gan yr ysgol ddarpariaeth trochi hynod o effeithiol ar gyfer disgyblion sydd wedi trosglwyddo o ysgolion cynradd Saesneg a bod y cynnydd yn gryfder arwyddocaol o’r ysgol…” Mae’n galluogi’r disgyblion ddysgu’n gyflym trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae llwyddiant y disgyblion yn y Gymraeg erbyn diwedd cyfnod allweddol 4 wedi eu graddio fel “uchel” gan Estyn.

Gwelir isod sylwadau gan y disgyblion, rhieni a staff sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect dros y blynyddoedd.

“Cyn dod i’r ysgol roeddwn i’n poeni am fod ar fy mhen fy hun oherwydd bod pawb arall yn siarad Cymraeg ond rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd”

“Ar y dechrau roedd fy rhieni yn poeni ond erbyn nawr maent yn hapus iawn fy mod yn yr ysgol hon”

“Does dim i’w golli. Ar ddiwedd y dydd mae gennych chi blentyn sy’n rhugl yn y Gymraeg”

“Mae hyn yn hollol newydd i mi. Mae’n anhygoel eu gweld yn datblygu a dysgu’r iaith mor rhwydd”

“Mae’n ail gyfle i ddewis addysg Gymraeg. Mae’n agor drysau newydd. Nid yn unig dysgu iaith newydd mae’r disgyblion maent hefyd yn cael eu cynnwys yn niwylliant Cymreig”

Menter Llywodraeth Cymru yw’r rhaglen trochi sy’n darparu disgyblion gydag ail gyfle i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol a datblygu’n berson dwyieithog hyderus. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn cefnogi’r rhaglen trochi ac mae’n rhan o’r polisi cenedlaethol a’r awdurdod lleol.

Os hoffech drafod y cynllun ymhellach cysylltwch gyda’r Cydlynydd Cynllun Trochi, Miss Llio Davies ar rif ffôn yr ysgol 01745 582611.