Derbyniadau

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw derbyniadau. Gweler yr holl wybodaeth am Dderbyniadau yma.

Trosglwyddo o ysgol uwchradd arall

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo o ysgol uwchradd arall, rydym yn eich annog, os yn bosib, i gysylltu gyda’r ysgol yn y lle cyntaf er mwyn trefnu ymweliad gyda’r ysgol ac aelodau perthnasol o staff. Yn dilyn yr ymweliad mae’r canllawiau derbyniadau arferol ar wefan Sir Ddinbych.

Trosglwyddo o ysgol gynradd y tu allan i glwstwr Ysgol Glan Clwyd.

Rydym yn anfon gwahoddiadau i fynychu ein noson agored i ysgolion Clwstwr Glan Clwyd yn unig. Pe bai eich plentyn ddim yn mynychu un o’r ysgolion a restrir isod a bod gennych chi ddiddordeb mynychu Ysgol Glan Clwyd mae croeso mawr i chi ddod am dro i’n Noson agored a gynhelir ar y nos Iau cyntaf ym mis Hydref, yn ogystal cadwch lygad ar y papurau lleol a’n gwefan am fanylion pellach yn nes at yr amser.

Ysgolion Clwstwr Glan Clwyd

Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl

Ysgol Y Llys, Prestatyn

Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych

Ysgol Henllan, Henllan

Ysgol Tremeirchion, Tremeirchion

Ysgol Pant Pastynog, Prion

Ysgol Llannefydd, Llannefydd

Ysgol Bro Aled, Llansannan

Cynllun Trochi Ysgol Glan Clwyd

Mae’r cynllun trochi ar gael ar hyn o bryd i ddisgyblion sy’n byw yn nhalgylch Ysgol Glan Clwyd sydd:-

  • wedi cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn yr ysgol gynradd; a/neu
  • yn hwyrddyfodiad i’r Iaith Gymraeg yn yr ysgol gynradd.

Cefnogir disgyblion sy’n dewis cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg o Flwyddyn 7 ymlaen trwy wersi Cymraeg dwys yn eu hysgol gynradd o fis Ionawr hyd at fis Mai i’r disgyblion sydd wedi dewis cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg o flwyddyn 7 ymlaen. Wedyn bydd y disgyblion yn treulio pum wythnos olaf y tymor yn Ysgol Glan Clwyd. Ym mlwyddyn 7 a 8, mae’r disgyblion yn dilyn y cwricwlwm cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg gan dderbyn cefnogaeth lawn gan athrawon arbenigol. Erbyn diwedd Blwyddyn 8, y disgwyliad yw bydd y disgyblion yn gwbl ddwyieithog.

I bwrpas gordanysgrifio a chymhwyster cludiant, ystyrir bod y ddarpariaeth hon yn mynegi’r dewis ar gyfer addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.