Canlyniadau 2020

Mae diwrnodau canlyniadau eleni ar y ddau ddydd Iau canlynol:

  • Awst 13eg – canlyniadau Uwch Gyfrannol ac Uwch
  • Awst 20fed – Canlyniadau TGAU

Er y pryderon am y Coronafeirws rydym yn awyddus iawn i groesawu y myfyrwyr yn bersonol yn yr ysgol, i longyfarch ac i drafod y dyfodol. Ond eleni, yn amlwg, bydd yn rhaid i ni drefnu’r diwrnod yn wahanol gan roi sylw i ragofalon iechyd a diogelwch. Gyrrwyd llythyr at holl rieni ein myfyrwyr arholiadau ym mis Gorffennaf yn amlinellu’r trefniadau. Ceir copi o’r llythyr yma:

Gofynnwn yn garedig eich bod yn cadw at y  cyfarwyddiadau canlynol:

  • Sicrhau fod eich plentyn yn iach ac heb symptomau COVID 19.
  • Cyrraedd yn brydlon ( heb fod yn gynnar) ar gyfer eich slot amser penodol.
  • Gofynnwn i rieni aros yn eu ceir gan adael i’r disgybl yn unig fynd i’r adeilad.
  • Mewn achos lle mae ‘ciw’ yn ffurfio y tu allan disgwylir i’r disgyblion gadw pellter o 2m gan sefyll ar y marciau dynodedig ar y llawr.

Cyn cael mynediad llawn i’r adeilad mi fydd gofyn cymryd tymheredd eich plentyn. Mewn achos lle mae tymheredd y disgybl yn bryder gofynnir iddo ddychwelyd i’r car a derbyn y canlyniadau dros y ffôn gan aelod o staff.

Mi fydd eich plentyn yn dilyn system un-ffordd drwy’r adeilad ac mi fydd pellter o ddwy fetr yn cael ei gadw yn barhaus.

Mewn achos lle mae angen cefnogaeth a chyngor yn dilyn derbyn graddau mi fydd  tîm arbenigol ar gael i gefnogi’r disgybl yn y fan ar lle.  Bydd modd yn ogystal i rieni /gwarcheidwaid wneud trefniant pellach am sgwrs gydag aelod o’r tîm cefnogi drwy gysylltu ar rif ffôn yr ysgol a threfnu sgwrs ar ôl 12.00yp

Rydym yn ymwybodol fod yr holl amgylchiadau eleni yn wahanol, ond rydym yn awyddus i sicrhau nad yw’r profiad yn cael i ddibrisio a’n bod yma i’ch cefnogi a’ch llongyfarch ar hyd y daith.

Bydd yr ysgol hefyd ar gael i egluro unrhyw ymholiadau gan fyfyrwyr a rhieni.

Edrychwn ymlaen fel ysgol at groesawu ein myfyrwyr arholiadau yn ôl atom yn ystod y bythefnos nesaf.