Cwricwlwm

Ein prif flaenoriaeth yn Ysgol Glan Clwyd yw sicrhau’r profiadau a deilliannau gorau posib ar gyfer pob disgybl. Ein nod yw creu dysgwyr chwilfrydig, brwdfrydig a blaengar sydd a’r gallu i ymdopi a sialensau y byd o’u cwmpas fel dysgwyr gydol oes effeithiol. Trwy gynnig profiadau amrywiol a chyfoethog creuwn ddysgwyr gwydn, dyfeisgar, cytbwys a myfyrgar. Rydym am ymateb i Adroddiad Dyfodol Llwyddiannus Llywodraeth Cymru er mwyn dylunio Cwricwlwm newydd i Flwyddyn 7 ac 8 ym Medi 2017.

Blwyddyn 7

Wrth i Flwyddyn 7 ddechrau yn Ysgol Glan Clwyd ym Medi 2017, byddant yn cael profiadau dysgu cyffrous a dysfeisgar fydd yn datblygu eu chwilfrydedd tuag at eu dysgu gan adeiladu ar y profiadau a gafwyd gennynt yn eu hysgolion cynradd. Dylunir y profiadau a deilliannau hyn er mwyn eu paratoi ar gyfer bod yn ddysgwyr gydol oes ynghyd ag astudio ym Mlwyddyn 10 ac 11 a thu hwnt.

Rhoddir sylw i sgiliau ac anianau holl bwysig gan gynnwys sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol ynghyd a’r sgiliau ehangach sef Meddwl yn Feirniadol, Creadigrwydd ac Arloesedd, Datrys Problemau, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Rhoddir cyfleoedd i ddatblygu Gwydnwch, Dyfeisgarwch, Cytbwysedd (sgiliau cydweithio) a Myfyrgarwch er mwyn gwella gallu disgyblion i fod yn ddysgwyr hyderus a medrus.

Trefnir y Cwricwlwm fel a ganlyn:

Maes Dysgu a PhrofiadPynciau a gynhwysirSawl awr dros bythefnos
IaithCymraeg6
Saesneg6
ITM (Ffrangeg)4
Mathemateg6
Gwyddoniaeth a ThechnolegGwyddoniaeth5
Technoleg4
DyniaethauFfocws ar Ddaearyddiaeth a Hanes4
Iechyd a LlesAddysg Gorfforol / ABCh4
Moeseg a ChredoauAddysg Grefyddol3
Celfyddydau MynegiannolCerdd2
Celf2
HeriauCyfle i gymhwyso sgiliau ac anianau i sefyllfaoedd ar draws y cwricwlwm4

Cyhoeddir Rhaglenni Dysgu ar gyfer y Meysydd Dysgu yma. Byddant yn cyfeirio at ba waith fydd yn cael ei gyflawni a’i asesu, pa waith cartref a osodir ac os oes unrhyw brofion.

Blwyddyn 8

Rydym yn awyddus i gyfoethogi profiadau Blwyddyn 8 2017-18 gan addasu’r cynllun cwricwlaidd ar eu cyfer er mwyn datblygu eu profiadau a deilliannau a’u datblygu yn ddysgwyr hyderus a medrus a fydd yn barod i gamu ymlaen ym Mlwyddyn 9 i lunio dewis doeth ar gyfer eu cyrsiau TGAU.

Rhoddir sylw i sgiliau ac anianau holl bwysig gan gynnwys sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol ynghyd a’r sgiliau ehangach sef Meddwl yn Feirniadol, Creadigrwydd ac Arloesedd, Datrys Problemau, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Rhoddir cyfleoedd i ddatblygu Gwydnwch, Dyfeisgarwch, Cytbwysedd (sgiliau cydweithio) a Myfyrgarwch er mwyn gwella gallu disgyblion i fod yn ddysgwyr hyderus a medrus.

Trefnir y Cwricwlwm fel a ganlyn:

Maes Dysgu a PhrofiadPynciau a gynhwysirSawl awr dros bythefnos
IaithCymraeg6
Saesneg6
ITM (Ffrangeg)4
Mathemateg6
Gwyddoniaeth a ThechnolegGwyddoniaeth6
Technoleg4
DyniaethauFfocws ar Ddaearyddiaeth a Hanes4
Iechyd a LlesAddysg Gorfforol / ABCh4
Moeseg a ChredoauAddysg Grefyddol3
Celfyddydau MynegiannolCerdd2
Celf2
HeriauCyfle i gymhwyso sgiliau ac anianau i sefyllfaoedd ar draws y cwricwlwm3

Cyhoeddir Rhaglenni Dysgu ar gyfer y Meysydd Dysgu yma. Byddant yn cyfeirio at ba waith fydd yn cael ei gyflawni a’i asesu, pa waith cartref a osodir ac os oes unrhyw brofion.

Blwyddyn 9

Er mwyn cyfoethogi profiadau Blwyddyn 9 2017-18, rydym am gynnig cyfle iddynt ddechrau astudio Cwrs Bagloriaeth Cymru yn ystod Blwyddyn 9 gan ganolbwyntio ar Her Gymunedol. Bydd hyn yn arwain at ennill cymhwyster ar ddiwedd Blwyddyn 11.

CA4

Bydd disgyblion blwyddyn 10 yn astudio pynciau craidd sef

  • Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Saesneg Iaith a Llenyddiaeth,
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth Ddwyradd
  • Bagloriaeth Cymru

Yn ogystal mae 3 pwnc dewisol

Blwyddyn 12-13

Gweler Prosbectws ôl-16