Cyfleusterau

Ym mis Medi 2017, dechreuwyd y flwyddyn academaidd newydd yn yr adeilad newydd sbon yn dilyn prosiect gwerth £15.9 miliwn a ariennir ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Dechreuodd Willmott Dixon, contractwyr y datblygiad weithio ar y safle ym mis Tachwedd 2015.

Mae Ysgol Glan Clwyd yn hynod o falch o’n hysgol newydd sy’n dangos ymrwymiad i Addysg Cyfrwng Cymraeg o fewn yr awdurdod a’r ardal leol. Hyderwn y bydd rhieni/gwarchodwyr, darpar rieni/warchodwyr ynghyd â’r miloedd o ddisgyblion a fydd yn derbyn eu haddysg trwy ddrysau’r ysgol hon dros y blynyddoedd nesaf yn falch o’u hysgol hefyd.

Yn dilyn datblygiad yr ysgol a’i chyfleusterau arbennig sy’n ein galluogi i ddarparu disgyblion gydag addysg sy’n gweddu i’r 21ain Ganrif.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys:

Yr unig Gae Pob Tywydd 3G maint llawn yn y sir.

Caeau eang ar gyfer pêl-droed, rygbi ac athletau.

Ardal Gemau Defnydd Amrywiol sy’n cynnwys cyrtiau tenis, cyrtiau pêl-rwyd, cyrtiau pêl-fasged a chyrtiau pêl-law.

3 swît TGCh

1 swît Apple Mac

3 cabinet ipad

15 troli Gliniadur/Chromebook

Canolfan Ymchwil a Llyfrgell

Theatr pwrpasol

Stiwdio recordio

Stiwdio Drama, Cerddoriaeth a Chelf

6 labordy pwrpasol a 3 labordy arddangos

Gweithdy Dylunio a Thechnoleg newydd sbon

Ystafelloedd dysgu, Technoleg Bwyd

Canolfan 6ed Dosbarth sy’n cynnwys ardal gweithio penodol ar gyfer myfyriwyr y 6ed Dosbarth ac Ardal Gymdeithasol.

Cyfleusterau addysgu sy’n cynnwys dosbarthiadau mawr cyfforddus, ystafelloedd grwpiau llai ac ardaloedd i ddisgyblion weithio’n annibynnol.

Canolfan Anghenion Addysgol Ychwanegol sy’n cefnogi disgyblion o fewn awyrgylch cefnogol, pwrpasol

Ystafell fwyta fawr a golau sy’n cynnwys cyfleusterau arlwyo arbennig sy’n gweini brecwast, byrbrydau a chinio yn ddyddiol o 8:30yb tan 1:15yh