Cymreictod

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ymfalchio yn ei hethos Gymreig sydd yn galluogi ei disgyblion i feddu ar ruglder mewn dwy iaith.

Yma, yn ein mysg bydd disgyblion yn cael profi cymdeithas Gymreig sydd â’r Gymraeg yn ganolog ac yn galon i holl weithgarwch yr ysgol yn addysgol, allgyrsiol a chymdeithasol.

Mae ein disgwyliadau uchel yn nodi’n glir mai’r Gymraeg yw’r unig iaith a ddefnyddir ar y coridorau, ystafelloedd dosbarth ac yn gymdeithasol.

Datblygu hunaniaeth Gymreig ein disgyblion a’u gwerthfawrogiad o bopeth Cymraeg yw ein blaenoriaeth. Codwn y llen ar ddiwylliant, traddodiad a hanes ein gwlad gan fawr hyderu y bydd y disgyblion hwythau yn rhoi bri ar eu treftadaeth Gymreig ac yn angerddol dros ddatblygu’r Gymru fodern drwy chwarae rhan allweddol fel unigolion yn ei dyfodol hi.

O fod yn rhan o deulu Ysgol Glan Clwyd mae rhywun yn gwneud y dewis i arddel y Gymraeg, ei pharchu a’i defyddio. Mae’r penderfyniad hwn yn golygu ymlyniad, dyfalbarhad a’r brwdfrydedd i fod yn unigolyn blaengar dwyieithog sydd â chymaint mwy i’w gynnig i gymdeithas.