G.D.D

Amcan Grant Datblygu Disgyblion (GDD) yw darparu cymorth i wella cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys am brydau bwyd ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn gofal. Bwriad y grant yw goresgyn rhwystrau ychwanegol sy’n arbed disgyblion dan anfantais gyflawni eu gwir botensial.

Dyma ein hadroddiad ar gyfer ein blwyddyn ariannol 2020/21.