Gwisg Ysgol

Mae’r wisg yn chwarae rhan allweddol wrth gyfrannu at ethos ein hysgol.

Mae safon uchel ein gwisg ysgol yn cyd-fynd â’r syniad bod gwisg ysgol yn meithrin dysgu ac addysgu effeithiol oherwydd ei fod yn:

  • Hybu balchder yn yr ysgol sy’n cyd-fynd gyda’n hethos.
  • Ennyn ymdeimlad o gymuned ac o berthyn i’r ysgol
  • Cefnogi ymddygiad cadarnhaol a disgyblaeth
  • Adnabod disgyblion yr ysgol ac yn annog hunaniaeth o fewn yr ysgol
  • Diogelu disgyblion rhag dylanwadau cymdeithasol.
  • Ymdeimlad o gydraddoldeb rhwng cyfoedion yn nhermau edrychiad ac wrth feithrin undod rhwng gwahanol grwpiau o ddisgyblion.
  • Sicrhau bod disgyblion o bob hil a chefndir yn teimlo’n gyfforddus.

Rôl y Rhieni

Rydym yn gofyn wrth rieni sy’n gyrru eu plant i’n hysgol gefnogi safonnau’r wisg ysgol. Credwn mai dyletswydd rhieni yw i yrru eu plant i’r ysgol mewn gwisg gywir a thaclus yn barod am eu diwrnod o waith yn yr ysgol.

Mae dod a chyfarpar cywir i’r ysgol yn hanfodol i ddisgyblion wneud cynnydd mewn gwersi. Dylai disgyblion drefnu eu cyfarpar ysgol yn DDYDDIOL.

Dylai disgyblion ddod â’r cyfarpar canlynol i’r ysgol bob dydd:

Gweler offer ar gyfer dysgu yn y llyfryn gwybodaeth i ddisgyblion blwyddyn 7

Eiddo Personol

Atgoffir rhieni a disgyblion nad oes yswyriant gan yr ysgol ar gyfer eiddo sydd wedi’i golli neu ddifrodi ar y safle. Mae eiddo personol sy’n dod i’r ysgol (gan gynnwys ffonau symudol, oriawr, gemwaith ac ati) yn gyfrifoldeb ar y disgyblion eu hunain i’w cadw’n ddiogel. Rydym yn rhybuddio disgyblion rhag dod â eitemau drud neu werthfawr i’r ysgol.