Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol, staff a myfyrwyr. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei dyletswyddau statudol.

Prif rôl Llywodraethu yw goruchwylio llwyddiant yr ysgol, wrth gytuno ar flaenoriaethau a monitro cynnydd er mwyn cyflawni llwyddiant. Mae derbyn cyfrifoldeb fel llywodraethwr Ysgol Glan Clwyd yn gofyn am ddarparu cefnogaeth adeiladol a her i arweinwyr a rheolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac mae llywodraethwyr o’r tu allan hefyd yn ymweld â’r ysgol, gan gysylltu â gwahanol adrannau a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau. Rydym ni fel Llywodraethwyr bob amser yn awyddus i glywed barn aelodau o’n cymuned gan gynnwys rhieni a myfyrwyr.

Gwelir isod restr o’n llywodraethwyr, ar hyn o bryd mae seddi gwag ar ein Corff Llywodraethol, os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda’n tîm llywodraethol cysylltwch gydag ein Clerc ar y manylion cyswllt

 

EnwYn cynrychioli
Mrs Gwenan Prysor (Cadeirydd)Cymunedol
Mr Iwan EvansAwdurdod Lleol
Mr Gwyn TudurPennaeth
Mrs Heledd JonesRhieni
Mrs Kathryn JonesRhieni
Mrs Nicola Chan GizziRhieni
Mr David LloydRhieni
Mr Peter RobertsRhieni
Mrs Delwen HarperRhieni
Mr Iorwerth RobertsCymunedol
Mr Dewi OwensCymunedol
Mr John RobertsCymunedol
GwagCymunedol
Mrs Gwawr CordinerAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
Mrs Lara RobertsStaff (Addysgu)
Mr David L WilliamsStaff (Addysgu)
Mrs Dona Jones Staff (Cefnogaeth)
Prif Ddisgyblion
Prif Ddisgyblion

Gweler isod ddyddiadau cyfarfodydd Llywodraethwyr ar gyfer 2019-2020

Cyfarfodydd Llawn

13/10/20

08/12/20

23/02/21

27/04/21

06/07/21

Cyfarfodydd yr Is-Bwyllgorau

24/11/20

01/12/20

16/03/21

23/03/21

08/06/21

15/06/21

 

I gysylltu a’r Llywodraethwyr, anfonwch e bost i sylw’r Clerc i ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk