Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol, staff a myfyrwyr. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei dyletswyddau statudol.

Prif rôl Llywodraethu yw goruchwylio llwyddiant yr ysgol, wrth gytuno ar flaenoriaethau a monitro cynnydd er mwyn cyflawni llwyddiant. Mae derbyn cyfrifoldeb fel llywodraethwr Ysgol Glan Clwyd yn gofyn am ddarparu cefnogaeth adeiladol a her i arweinwyr a rheolwyr i’w galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac mae llywodraethwyr o’r tu allan hefyd yn ymweld â’r ysgol, gan gysylltu â gwahanol adrannau a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau. Rydym ni fel Llywodraethwyr bob amser yn awyddus i glywed barn aelodau o’n cymuned gan gynnwys rhieni a myfyrwyr.

Gwelir isod restr o’n llywodraethwyr, ar hyn o bryd mae seddi gwag ar ein Corff Llywodraethol, os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda’n tîm llywodraethol cysylltwch gydag ein Clerc ar y manylion cyswllt

 

EnwYn cynrychioli
Mrs Gwenan Prysor (Cadeirydd)Cymunedol
Mr Iwan Evans (Is-gadeirydd)Awdurdod Lleol
Mrs Bethan CartwrightPennaeth
Mrs Heledd JonesRhieni
Mrs Kathryn JonesRhieni
Mr Tudor Mars-JonesRhieni
Mrs Kathryn A JonesRhieni
Mr Peter RobertsRhieni
Mrs Delwen PotterRhieni
Mr D I RobertsCymunedol
Mr Dewi OwensCymunedol
Mr John RobertsCymunedol
GwagCymunedol
Mrs Gwawr CordinerAwdurdod Lleol
Ms Eleri LlwydAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
GwagAwdurdod Lleol
Mrs Lara RobertsStaff (Addysgu)
Mrs Catherine JonesStaff (Addysgu)
Mrs Annwen RobertsStaff (Cefnogaeth)
Rowan HughesMyfyrwyr
Gwen EdmundsMyfyrwyr

Gweler isod ddyddiadau cyfarfodydd Llywodraethwyr yr ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Cyfarfod Llywodraethwyr Llawn

25ain o Fedi 2018

19eg o Chwefror 2019

2il o Orffennaf 2019

Cyfarfodydd Pwyllgor (gan gynnwys Pwyllgor Cwricwlwm, Pwyllgor Cyllid a Staffio a Phwyllgor Iechyd a Diogelwch)

4ydd o Ragfyr 2018

19eg o Fawrth 2019

11eg o Orffenaf 2019

Cyfarfod y Pwyllgor Tâl

2il o Hydref 2018

I gysylltu gyda’r Llywodraethwyr, anfonwch e-bost at y Clerc, Mrs Rhian Davies rhian.davies@ysgolglanclwyd.co.uk