Croeso gan y Pennaeth

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol gyfun ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg ddwyieithog o ansawdd i ddisgyblion ein cymuned.  Dyma’r Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru ac rydym yn ymfalchio yn y fraint o ddatblygu plant ac oedolion ifanc 11-18 oed Sir Ddinbych yn ddinasyddion cwbl ddwyieithog.  Mae disgyblion yn mynychu’r ysgol o ardaloedd arfordirol yng Ngogledd y sir ac o ardaloedd cefn gwlad. Pob un ohonynt gyda’u toreth o acenion Cymreig sydd yn cyfoethogi ac yn dathlu ein hamrywiaeth Cymreig o dan yr un to!

Mae hi’n bleser eleni, i ddechrau’r flwyddyn academaidd yn ein hadeilad newydd, fydd yn cynnig i’n disgyblion gyfleusterau ardderchog a modern ar gyfer eu haddysg.

Amcan yr ysgol yw rhoi’r sylw priodol i ddatblygiad ac addysg pob plentyn a ddaw i’n gofal gan bwysleisio pwysigrwydd digwyddiadau ar lawr dosbarth. Byddwn hefyd yn cynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol boed yn waith elusenol, perfformiadau ysgol gyfan, chwaraeon, profiadau cerddorol gan gynnwys Eisteddfodau yn ogystal â digwyddiadau STEM – mae’r rhestr yn hirfaith!

Bydd gweld disgyblion yn llwyddo yn y meysydd amrywiol hyn yn rhoi’r boddhad mwyaf i ni.

Er mwyn i’n disgyblion fanteisio i’r eithaf ar y profiadau a gynigir, mae’n hanfodol bwysig eu bod yn hapus yn yr ysgol.  Mae hyn wrth wraidd ein gwaith beunyddiol ac rydym yn falch o’r enw da sydd gennym fel ysgol sydd yn cynnig gofal ardderchog dros ein disgyblion gan sicrhau’r sylw personol hwnnw.  Ein nod yw creu awyrgylch lle mae pob unigolyn, boed yn ddisgybl neu yn athro, yn aelod o’r tim cefnogi disgyblion neu yn staff gweinyddol yn arddangos ‘Parch a Pharodrwydd a’r balchder o Berthyn i deulu Ysgol Glan Clwyd. Gwerthfawrogwn hefyd ein perthynas agos a phositif gyda’n rhieni a gwarchodwyr sy’n helpu i ddatblygu bywydau ein pobl ifanc.  Mewn awyrgylch fel hyn credwn bydd ein disgyblion yn ffynnu a gyda phwyslais ar gydweithrediad cadarnhaol rhwng yr ysgol a’r cartref gallwn gyflawni ein mantra – Cyflawni Rhagoriaeth Gyda’n Gilydd.

Pennaeth – Mr Gwyn Tudur