Croeso gan y Pennaeth

Mae’n fraint i mi eich cyflwyno i wefan Ysgol Glan Clwyd sydd am eich galluogi i godi cwr y llen ar gyfoeth ein cymuned ni.

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg ddwyieithog o ansawdd i’n dysgwyr.

Ysgol Glan Clwyd oedd ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf Cymru, ac fe’i sefydlwyd yn 1956 i ymateb i’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych. Ers y dyddiau cyffrous, arloesol cynnar hynny mae’r ysgol wedi parhau i chwarae rhan flaenllaw wrth hybu addysg Gymraeg o’r radd flaenaf gan ymestyn y ddarpariaeth honno a’i hapêl. 

Er ein bod bellach fel ysgol yn cynnwys dros fil o ddysgwyr mae’r ymdeimlad agos a chynhaliol o deulu yn parhau yn greiddiol i weithrediad Ysgol Glan Clwyd. Rydym yn ymfalchïo yn yr egwyddor yma o deulu, ac yn sicrhau adnabyddiaeth wych o’n plant a’n pobl ifanc ar lefel bersonol sydd yn ein galluogi i’w cefnogi’n bersonol ac yn emosiynol, gan warantu fod pob dysgwr yn cael chwarae teg i gyflawni ei botensial. 

Wrth i ni symud ymlaen fel ysgol mae’r pwyslais hwn ar barch a charedigrwydd yn rhedeg trwy ein holl weithredoedd.

Gwerthfawrogwn hefyd ein perthynas agos a phositif gyda’n rhieni a’n gwarchodwyr sy’n greiddiol er mwyn i ni gefnogi pob dysgwr yn effeithiol.  Mewn awyrgylch fel hyn credwn y bydd ein dysgwyr yn ffynnu ac yn datblygu’n ddysgwyr ifanc gwybodus, uchelgeisiol, egwyddorol,  ac yn iach o gorff a meddwl.

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ffodus iawn erbyn hyn hefyd  o’r adnoddau a’r isadeiledd rhagorol yn yr ysgol. Mae’r adeiladau a’r adnoddau newydd a modern yn darparu amgylchedd gadarnhaol a phriodol er mwyn i addysg ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mewn cyfnod o newid a heriau newydd rydym fel ysgol yn edrych ymlaen yn hyderus at barhau i ddatblygu ac arloesi, gan sicrhau fod cynnydd a llesiant pob aelod o’n teulu ni yn greiddiol i’r datblygu hwnnw. Fe wnawn hyn i gyd wrth gwrs gyda pharch a charedigrwydd.

Yn Gywir

Gwyn Tudur – Pennaeth